Jayet 1910


Verreries Du Rhone JAYET Frères · Lyon




Jayet 1910